Simplerinvoicing

Gezocht “onafhankelijke voorzitter voor Stichting Simplerinvoicing”

nl

Doelstelling stichting

De stichting heeft als doel e-business tussen bedrijven, overheden en particulieren te bevorderen door het opzetten en beheren van een afsprakenstel voor het uitwisselen van elektronische facturen en andere zakelijke documenten tussen particulieren, bedrijven en overheden en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Om het doel te verwezenlijken functioneert de stichting als PEPPOL Authority in Nederland. Daarnaast is het uitgangspunt de Simplerinvoicing Governance.

Bestuur

Het bestuur van Simplerinvoicing bestaat uit 5 bestuursleden. Tot de verantwoordelijkheden van de bestuursleden horen:

 • de totstandkoming van een visie, strategie, doelstellingen en de bijbehorende actieplannen;
 • het monitoren van de resultaten en eventueel bijsturen;
 • het vaststellen van de begroting en het gevoerde financiële beleid en
 • fungeren als klankbord voor de beheerorganisatie, welke is gemandateerd om de dagelijkse werkzaamheden t.b.v. de stichting zelfstandig uit te voeren.

Taak en rol van de voorzitter

De voorzitter van het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het is de rol van de voorzitter om de vergaderingen voor te zitten en mee te denken over de te varen koers. Het is wenselijk dat de voorzitter in staat is om potentiële participanten te interesseren om deel te nemen aan de stichting Simplerinvoicing. Daarnaast onderhoudt de voorzitter de contacten met belangrijke stakeholders.

Belangrijke persoonlijke kwaliteiten waar de voorzitter zich in herkent zijn:

 • interesse in de wereld van e-Business;
 • beschikken over een voor de stichting interessant en geschikt netwerk;
 • op hoofdlijnen vertrouwd zijn met de ontwikkelingen op het gebied van e-Invoicing, en e-Procurement;
 • het vermogen om het belang van de stichting uit te dragen naar derden;
 • sterke communicatieve vaardigheden;
 • sturend en regisserend optreden;
 • een open, toegankelijke houding.

Daarnaast wordt er verwacht dat hij of zij voldoende beschikbaar is om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

Gevraagde tijdsinzet

Het bestuur vergadert:

 • 4 maal per jaar met elkaar;
 • 2 maal met de toezichthouders en
 • 4 maal per jaar met de participanten.

De stukken voor iedere vergadering vragen een gemiddelde leestijd van 2 uur. Gedurende het jaar kan het voorkomen dat bestuursleden gevraagd worden om aanwezig te zijn bij of te spreken op bijeenkomsten. In het algemeen vraagt het zijn van bestuurslid 1 tot 2 dagen per maand.

Bezoldiging

Het bestuurslidmaatschap van Stichting Simplerinvoicing is een onbezoldigde functie.